About ADVICS corporate profile
Executive Management

Executive Management

Board of Directors
President Tetsuya Otake
Directors Shinji Mio Shigeo Yamada Yasumi Inoue
Takao Nojiri Moritaka Yoshida Yukihiro Shinohara
Yoji Matsuyama
Audit & Supervisory Board Members
Audit & Supervisory Board Members Masaki Oishi Makoto Mitsuya Motomi Niwa
Operating Officers
President
Tetsuya Otake
Executive Vice President
Shinji Mio
Senior Executive Officers
Takao Nojiri Kiyotaka Miyata Kazuyoshi Saito
Teruhiro Yasuda Toru Fujita Koichi Kondo
Toshiyuki Sakamoto Akinari Tsuzuki